Quick Services
 
 
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     

บริการงานล่าม

เราเป็นแหล่งรวบรวมบรรดาล่ามหลายชาติ หลายภาษา ที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์ในงานประชุมระดับชาติหรือระดับสากลมานานนับปี เราให้บริการล่ามในทุกสาขา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ประเภทของบริการงานล่ามมีดังนี้

ล่ามฉับพลัน
ล่ามต่อเนื่อง
ล่ามกระซิบ
ล่ามติดตามตัว
ล่ามเจาะกลุ่ม
ล่ามประจำบู๊ธ
ล่ามประชุมทางไกล

บริการงานแปล

เราให้บริการงานแปลเอกสารหลากหลายประเภทและครอบคลุมในทุกความต้องการของลูกค้า
โดยเน้นคุณภาพ ความถูกต้อง ตลอดจนราคาที่ยุติธรรม บรรดานักแปลหลายเชื้อชาติที่เป็นเจ้าของภาษาล้วนมาก ด้วยประสบการณ์ในการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำและการปรุงแต่งภาษาให้ถูกต้องสละสลวย สามารถแปลเอกสารได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
ประเภทของงานแปลมีดังนี้

งานแปลเอกสารทั่วไป
งานแปลเอกสารเชิงเทคนิค


งานแปลรับรองเอกสาร เช่น สูติบัตร ใบมรณบัตร
ใบสำคัญการสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ฯลฯ
งานบรรณาธิการภาษา

ภาษาที่ให้บริการ

ภาษาที่ให้บริการสำหรับงานล่ามและงานแปลนั้นมีหลากหลาย นับตั้งแต่ภาษาในแถบเอเชีย ยุโรป สแกนดิเนเวีย อเมริกา ฯลฯ เรายินดีจัดหาล่ามและนักแปลภาษาให้ตามความต้องการของลูกค้า

การเสนอราคาค่าล่ามและค่าแปล

พื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านนอกเหนือจากการโทรศัพท์ และอีเมล์สอบถามแล้ว ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการผ่าน On Line Order Form หลังจากได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะตอบกลับไปยังท่านภายใน 1 วันทำการ

บริการผู้จดรายงานการประชุมและผู้ประสานงานการประชุม

ผู้จดรายงานการประชุมเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมอย่างละเอียด แล้วนำไปเรียบเรียง จัดพิมพ์ ให้กับผู้จัดงานการประชุม/สัมมนา เปรียบเสมือนเลขานุการในที่ประชุมนั่นเอง นอกจากนั้นแล้ว งานประชุมต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยผู้ประสานงานเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่น ทั้งผู้จดรายงานและผู้ประสานงานการประชุมของเรามีคุณภาพ ผ่านการประสานงานในระดับชาติและระดับสากลมาแล้ว ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี

บริการถ่ายทำโฆษณาสินค้า

หัวใจที่สำคัญของการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ประสบความสำเร็จและ
ที่รู้จักแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วก็คือ การถ่ายโฆษณา เราสามารถวางแผนงานการถ่ายทำโฆษณาสินค้าให้กับท่านตั้งแต่ต้นจนจบด้วยฝีมืออัน
ปราณีตและผ่านประสบการณ์ของทีมงานเรามาหลายต่อหลายท่าน

อุปกรณ์การประชุม

อุปกรณ์การประชุมกลายเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นและเป็นหัวใจสำหรับการประชุม อุปกรณ์การประชุมของแทรนเซนต์ได้มาตรฐาน ทันสมัย ราคาย่อมเยา อีกทั้งบุคลากรผู้ดูแลควบคุมอุปกรณ์ก็มีความชำนาญและมีประสบการณ์มานานหลายปี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การประชุมได้ทุกเวลา

อุปกรณ์แปลภาษา

แทรนเซนต์มีอุปกรณ์การแปลภาษาควบคู่กับบริการล่ามซึ่งมีคุณภาพ รูปทรงทันสมัย เหมาะสมกับงานประชุม/สัมมนาในทุกโอกาสและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในระดับสากล ระดับประเทศ หรือแม้แต่การประชุมกลุ่มย่อย เรามีอุปกรณ์แปลภาษาหลายประเภทให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การแปลภาษาได้ทุกเวลา

บริการ copy writer รับเขียนข่าว เขียนสคิปต์งานประชุม

บริการถ่ายภาพงานประชุม งานกิจกรรม เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

บริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท

บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท รวมทั้งดำเนินการจัดพิมพ์ บุคลากรของเราเพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถในการออกแบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดงานจากความคิดออกมาเป็นผลงานให้กับท่านได้เป็นอย่างดี

ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์

โปสเตอร์
แผ่นพับ
ใบปลิว
รายงาน
ฯลฯ


© 2007 by Transcend Company Limited. All right reserved.