Quick Services
 
Learningpinnacle
 

                การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกระดับ แม้แต่ในประเทศเดียวกัน ภาษาก็ยังมีความแตกต่างกันออกไป ตามท้องถิ่นเพื่อเป็นการบ่งบอกว่า เป็นกลุ่มหรือชาติพันธ์เดียวกัน การประชุมสำคัญๆ อาทิเช่นใน ระดับประเทศ หรือระดับสากลก็ดี จะประกอบไปด้วย ผู้คนมากมาย ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน นานาทัศนะของตน

            ดังนั้น การประชุมซึ่ง จะบังเกิดผลสำเร็จได้นั้นจำต้องมีสื่อกลางในการถ่ายทอด ภาษาที่ได้รับ จากผู้ส่งต้นทางไปยังผู้รับปลายทาง หรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดภาษา ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ก็ตาม ผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดภาษาไม่ว่าจะเป็นล่าม หรือนักแปล นับว่าเป็น ผู้มีความสำคัญ และจะต้องทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ให้บรรลุผลที่ว่า "ภาษาเป็นพาหะแห่งความสำเร็จทั้งปวง"

© 2007 by Transcend Company Limited. All right reserved.