Quick Services
 
 
   
     
   

 

บริการงานล่าม

เราเป็นแหล่งรวบรวมบรรดาล่ามหลายชาติ หลายภาษา ที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์ในงานประชุมระดับชาติหรือระดับสากลมานานนับปี เราให้บริการล่ามในทุกสาขา เช่นแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ประเภทของล่ามมีดังนี้

ล่ามฉับพลัน ล่ามต่อเนื่อง ล่ามกระซิบ
ล่ามติดตามตัว ล่ามเจาะกลุ่ม ล่ามประจำบู๊ธ
ล่ามประชุมทางไกล

 

© 2007 by Transcend Company Limited. All right reserved.