Quick Services
 
 
     
   
     
   
     
   

อุปกรณ์แปลภาษา

แทรนเซนต์มีอุปกรณ์การแปลภาษาควบคู่กับบริการล่ามซึ่งมีคุณภาพ รูปทรงทันสมัย เหมาะสมกับงานประชุม/สัมมนาในทุกโอกาสและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในระดับสากล ระดับประเทศ หรือแม้แต่การประชุมกลุ่มย่อย เรามีอุปกรณ์แปลภาษาหลายประเภทให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การแปลภาษาได้ทุกเวลา

อุปกรณ์การประชุม

อุปกรณ์การประชุมกลายเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นและเป็นหัวใจสำหรับการประชุม อุปกรณ์การประชุมของแทรนเซนต์ได้มาตรฐาน ทันสมัย ราคาย่อมเยา อีกทั้งบุคลากรผู้ดูแลควบคุมอุปกรณ์ก็มีความชำนาญและมีประสบการณ์มานานหลายปี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การประชุมได้ทุกเวลา

รายชื่ออุปกรณ์การประชุม

- COMPUTER DESKTOP - MICROPHONE CONFERENCE SYSTEM
- COMPUTER NOTEBOOK - PROJECTOR SCREEN
- PRINTER - TV MONITOR
- MOUSE - COPY MACHINE
- FAX - LCD PROJECTOR
- CAMERA - VDO CONFERENCE

เสนอราคาชุดอุปกรณ์การประชุม
© 2007 by Transcend Company Limited. All right reserved.