Quick Services
 
 
     
   
     
   

 

บริการผู้จดรายงานการประชุมและผู้ประสานงานการประชุม

ผู้จดรายงานการประชุมเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมอย่างละเอียด แล้วนำไปเรียบเรียง จัดพิมพ์ ให้กับผู้จัดงานการประชุม/สัมมนา เปรียบเสมือนเลขานุการในที่ประชุมนั่นเอง นอกจากนั้นแล้ว งานประชุมต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยผู้ประสานงานเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่น ทั้งผู้จดรายงานและผู้ประสานงานการประชุมของเรามีคุณภาพ ผ่านการประสานงานในระดับชาติและระดับสากลมาแล้ว ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเป็นอย่างด

 

 


© 2007 by Transcend Company Limited. All right reserved.