Quick Services
 
 
   
     
   
     
   


บริการงานแปล

เราให้บริการงานแปลเอกสารหลากหลายประเภทและครอบคลุมใน
ทุกความต้องการของลูกค้าโดยเน้นคุณภาพ ความถูกต้อง
ตลอดจนราคาที่ยุติธรรม

บรรดานักแปลหลายเชื้อชาติที่เป็นเจ้าของภาษาล้วนมาก
ด้วยประสบการณ์ในการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำและการปรุง
แต่งภาษาให้ถูกต้องสละสลวย สามารถแปลเอกสารได้ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ประเภทของงานแปลมีดังนี้

งานแปลเอกสารทั่วไป
งานแปล เอกสารเชิงเทคนิค


งานแปลรับรองเอกสาร เช่น สูติบัตร ใบมรณบัตร
ใบสำคัญการสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ฯลฯ
งานบรรณาธิการภาษา
© 2007 by Transcend Company Limited. All right reserved.